Fatih Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1)
Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlan ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar"ı düzenleyen 80 sayılı kararı eki çizelgesinde yer alan fakültelerin mezunları durumunda olan ve belirli şartları taşıyanlara pedagojik formasyon derslerinin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, pedagojik formasyon derslerini ve derslerin açılacağı yarıyılların belirlenmesini, ders programları ve içeriklerinin düzenlemesine ilişkin faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısında alınan karara ve pedagojik formasyon eğitimi verilmesi kriterlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1)
Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Fatih  Üniversitesi’ni,

Rektör: Fatih  Üniversitesi Rektörünü,

Senato: Fatih  Üniversitesi Senatosunu,

Yönetim Kurulu: Fatih  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Fakülte: Fatih Üniversitesi bünyesindeki pedagojik formasyon dersleri veren fakülteleri,

İlgili Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesi bünyesindeki pedagojik formasyon dersleri veren   fakültelerin yönetim kurullarını,

Lisans Öğretimi : Fakültelerin  verdiği eğitimi-öğretimi,

Dersler: Pedagojik formasyon derslerini,

Eğitim-Öğretim: Pedagojik formasyon eğitimi-öğretimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Pedagojik Formasyon Eğitimi – Öğretimi ve Süresi

MADDE 5 – (1)

 

Pedagojik formasyon eğitimi Madde - 1de belirtilen fakültelerinin lisans programları mezunlarına verilir.

(2) Pedagojik formasyon dersleri 2 yarıyıl süren bir program ile verilir.

Başvuru ve Kabul Esasları

MADDE 6 –  (1)

Sertifika Programına, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararı (Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) eki çizelgede belirtilen, Fatih Üniversitesi ve diğer üniversitelerin mezunları ayrı ayrı belirlenmiş kontenjanlar dahilinde başvurabilir.

(2) Başvuranlar, aşağıda belirlenen koşulları sağlamaları halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kabul edilir ve derslerini alabilirler.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına,  sadece Madde – 1’de belirtilen fakültelerinin ilgili lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurular bir başvuru formu doldurmak suretiyle yapılır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına, Üniversite Lisans eğitimine 2009-2010 yılından önce kayıt yaptıranlardan diploma notu şartı aranmaksızın, bu tarihten sonra Lisans eğitimi için kayıt yaptıranlardan diploma notu 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olanlar müracaat edebilir.

Mezuniyetin gerçekleştiği anadal lisans programı, bu yönergenin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çizelgede yer almıyorsa ve başvuru yapan aynı zamanda bir çift anadal mezunu ise, bu çift anadal programı mezunu olarak yönergenin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çizelgede yer aldığı takdirde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilir.

Mezun olunan anadal lisans programı ile  çift anadal lisans programının her ikisi de bu yönergenin 1’inci maddesinde belirtilen çizelgede yer alıyorsa,  bu iki programdan birini tercih ederek  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabilir.

Bir anadal programından mezun olmuş ancak çift anadal programında öğrenimine devam eden öğrenci sadece mezun olduğu anadal ile ilgili olarak pedagojik formasyon sertifika programına  başvurabilir. Müracaatlar Pedagojik Formasyon Komisyonun belirleyeceği değerlendirme esaslarına göre ve kontenjan dahilinde kabul edilir.Kabul edilen öğrenciler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyetince belirlenen ücreti öderler.

Bu programa kabul edilenler Tablo – 1 verilen eğitim-öğretim programa uymak durumundadırlar.

Dersler

MADDE 7 –  (1) Pedagojik formasyon dersleri Tablo – 1’de gösterilen derslerden oluşur.  Tabloda meslek bilgisi dersleri olarak belirtilenler (A statüsündekiler) eğitim bilimleri uzmanları tarafından verilir. Diğer dersler (B statüsündekiler) her alanın kendine özgü koşulları kapsamında ilgili bölümlerin kendi öğretim elemanları veya bu alanlarda uzman kişiler tarafından verilir.

(2) Pedagojik formasyon derslerinin kodları, dersin açıldığı yarıyıl ve ders sayısına göre ortak olarak belirlenir.

(3) Öğretmenlik uygulaması dersi (EBİL 402), Milli Eğitim Bakanlığının  ‘Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge’sinde belirtilen esas ve yöntemlere göre yapılır.

Kayıt Yenileme

MADDE 8 -  (1) Pedagojik formasyon derslerini tekrarlamakta olanlar Üniversitemiz lisans akademik takviminde belirlenen ücret ödeme ve kayıt yenileme dönemlerinde, o yarıyılda alacağı pedagojik formasyon programının dersleri için Fatih Üniversitesi mütevelli heyetince her yıl belirlenen ücreti öder ve kayıt yenileme işlemini tamamlarlar.

Derslere Devam, Başarı Notu, Hesaplanması ve Sınavlar

MADDE 9 - (1) Derslere devam zorunluluğu, başarı notu, hesaplanması ve sınavlar, "Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile ilgili hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları ve genelgelerine göre yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2.00) olması gerekir.

(2) Pedagojik formasyon derslerinin notları mezun olunan lisans programı notlarını ve mezuniyet notunu etkilemez. Pedagojik formasyon dersleri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

Başarı-Başarısızlık Durumu ve İlişik Kesme

MADDE 10 - (1) Üniversitemizin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında belirtilen derslerini almış olanların Pedagojik Formasyon Belgesi alabilmesi için pedagojik formasyon derslerinin tamamını başarması ve Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Ancak pedagojik formasyon derslerinin tamamını başaramamış olanlar, kaydını yenilediği takdirde ve başaramadığı dersleri tekrar almaya devam ederek pedagojik formasyon eğitimini bitirinceye kadar devam edebilir. Aksi takdirde pedagojik formasyon eğitiminde ilişiği kesilir.

Pedagojik Formasyon Belgesi

MADDE 11 – (1)  Pedagojik Formasyon derslerinin tamamını başaran öğrenciye bir “Pedagojik Formasyon Belgesi” verilir.

(2) Pedagojik Formasyon derslerinin tamamının başarı ile verilmesi öğrenciye sadece  öğretmenliğe başvuru için gerekli belgeyi sağlar.   Öğretmenlik hakkı ancak Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı kapsamındadır.

Pedagojik Formasyon Komisyonu

 MADDE 12 - (1) Eğitim – Öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, pedagojik formasyon derslerini veren fakültenin ve Fatih Üniversitesinin Madde -1’de anılan fakültelerinin dekanları, sertifika programlarını düzenleyen FÜSEM Müdürü (Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile formasyon eğitimi veren bölüm / program temsilcilerinden ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşur.

(2) Pedagojik Formasyon Komisyonun amacı ve görevi; Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin / ilgili birim ve kişiler arasında organizasyonu, düzenlemeleri ve işbirliğini sağlamaktır. Komisyon aynı zamanda eğitimi alanların işlemlerinin yürütülmesi, Öğretmenlik Uygulaması dersinin, uygulama kısmının yapılacağı okulların listesinin hazırlanması, bu okulların ve okullara gidecek öğrenci listesinin oluşturulması ve ilgili makamlara iletmesinde de yardımcı olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu yönergede bulunmayan hallerde, Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri, konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları ile genelgeleri, Senato, ilgili Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Tablolar

MADDE 14 -  (1) Bu yönerge ekinde bulunan  Tablo - 1 yönergenin ayrılmaz bir parçasıdır. Tablo - 1 gerekli görüldüğünde, pedagojik formasyonu veren fakültenin önerisi ve Senato’nun kararı ile değiştirilebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.

Eki:
 Tablo - 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Dersleri

TABLO -1

Birinci Yarıyıl

Statü Teorik Uygulama Kredi
EBİL 301

Eğitim Bilimine Giriş

A

2

0

2

EBİL 302

Program Geliştirme ve Öğretim

A

2

0

2

EBİL 303

Gelişim Psikolojisi

A

2

0

2

EBİL 304

Ölçme ve Değerlendirme

A

2

0

2

EBİL 305

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

A

2

0

2

EBİL 306

Sınıf Yönetimi

A

2

0

2

   

 

 

12

0

12

İkinci Yarıyıl

Statü

Teorik

Uygulama

Kredi

EBİL

401

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

B

2

2

3

EBİL

402

Öğretmenlik Uygulaması

B;C

2

6

5

EBİL

403

Özel Öğretim Yöntemleri

B

3

2

4

EBİL

405

Rehberlik

A

2

0

2

 

 

 

 

9

10

14

Ders Statüleri

(A) Bu dersler Meslek Bilgisi dersleridir ve Eğitim Bilimleri uzmanları tarafından verilir.

(B) Bu dersler ise her alanın kendine özgü koşulları kapsamında ilgili bölümlerin kendi öğretim elemanları veya bu alanların uzmanlarınca verilir.

(C) Bu derste; aday öğretmenler için öğretmenlik uygulamalarında yol göstermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan “Aday Öğretmen Kılavuzu” dokümanından yararlanılır.